SAĞLIK TURİZMİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Madde 1- Adı ve Merkezi

Federasyonun Adı                  : SAĞLIK TURİZMİ DERNEKLERİ  FEDERASYONU

Federasyonun Merkezi           : Alanya/Antalya.  Yurt içi ve dışında temsilcilikler açılabilir.

Federasyonun Kısa Adı          :TURSAF

 

Madde 2- Federasyonun Amacı

Dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak; amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak; ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak.
Ülkemizin sağlık turizminin kalkınmasına katkıda bulunmak; bölgesel, sektörel ulusal ve uluslararası, sağlık turizmi politikalarının oluşturulmasını sağlamak; ulusal, uluslararası, ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve sağlık turizmi konusunda insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve yetiştirilmesi için faaliyette bulunmak; bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek.
Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak iş dünyası, öğrenci dünyası, eğitim, kadınlar, kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak,  ülke çapında sağlık turizmi konusunda  her türlü eğitim  müfredatlarını oluşturmak ve eğitim vermek ülkemizde veya yurt dışında ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve fuar organize etmek özel ve kamu sektöründe sağlık turizmi  konusunda faaliyet gösterecek firmalara danışmanlık hizmetleri vermek uluslararası organizasyonda bölgesel veya tüm ülkemizi tanıtım faaliyetlerine katılmak veya organize etmek.
 

Federasyonu Kuran Dernekler:

a)Adana Sağlık Turizmi Derneği

b)Alanya Sağlık Turizmi Derneği

c)Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği

d)Bursa Sağlık Turizmi Derneği

e)Erzurum Sağlık Turizmi Derneği

f)İzmir Sağlık Turizmi Derneği

g)Samsun Sağlık Turizmi Derneği

 

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Sağlık turizmi sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü insan kaynağının yetiştirilmesi, mevcut çalışanların eğitim kalitesinin artırılması için ücretli ve ücretsiz kurs, seminer, konferans, panel ve sertifikasyonlu eğitim çalışmaları düzenlemek. Bu konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
Ulusal ve uluslararasıfaaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Ülkemizin genel ya da bölgesel tanıtım faaliyetlerine katılmak veya organize etmek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak,
Gerekli görülen yerlerde yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açmak,
Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren basın kuruluşlarında ülkemizin sağlık turizmi çalışmalarıyla ilgili yer almasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
Ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından açılan ve yürütülen hibe programlarına münferit olarak ve/veya başka kurum ve kuruluşlarla ortak olarak başvurabilir ve hibe projeleri uygulayabilir.
Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,
Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Gerekli izin alınarak, Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan çesitli kurum ve kurulusları devralabilir, kurabilir, isletir, islettirir, kiralar veya kiraya verebilir,
Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere benzer amacları olan tüzel kişiliklerden her türlü sendikadan mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunmak.
Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs seminer sempozyum konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve akademik araştırmalar yapmak.
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 

Federasyon sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde 4- Üyelik ve Koşulları

Federasyon üyeleri iki bölümden oluşur:

Asıl Üyeler; Federasyon organlarını seçme ve seçilme hakkına sahip olan, çalışmalara katılan, yasa ve tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunan kişilerdir.
Onursal Üyeler; Federasyon organlarını seçme, seçilme ve oylamaya katılma hakkına sahip olmaksızın federasyona hizmeti geçen, amacı doğrultusunda maddi ve manevi katkılarda bulunan, isteğe bağlı olarak ödenti veren ve dernek çalışmalarından yararlanan kişilerdir.
Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nun amaç ve faaliyetine uygun olan dernekler yönetim kurulu kararı ile üye kabul edilebilir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı, e-posta veya SMS ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığından hak iddia edemez.

Tüzel kişiliklerin ayrılmak istemesi durumunda kendi genel kurulunun kararı gereklidir. Üyelikten ayrılma üyenin federasyona ait birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 6- Üyelerin Hakları

Her üyenin;

Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde 7- Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

 

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak tüzükte belirlenir, değişiklik genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 8- Organlar

Federasyon Organları

Federasyonun Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Başkanlar kurulu, onur kurulu, danışma kurulu, yurtdışı temsil kurulu, akademik kurul, disiplin kurulu vb. isteğe bağlı olarak genel kurul kararı ile kurulabilir.

 

Madde 9–Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar kâtip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Kurucu dernek başkanları doğal delegedir.

 

Genel kurul;

Federasyonun en yetkili karar organı olup çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur.

Her dernek üçer delege ile temsil edilir.Temsil edecek kişiler bulundukları dernek genel kurulu tarafından belirlenir.

Federasyon kuruluş belgelerinde imzalarını bulunan kurucu üye geçiçi yönetim kurulu üyeleri doğal delegedir.

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7– Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Federasyon tüzüğünün 3. maddesinde yer alan çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet biçimleri ile ilgili k, n, o, p ve q fıkralarında yönetim kurullarına verilen yetkilerin yönetim kurulunca nasıl kullanacağı genel kurulda belirlenir.

8-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12-Federasyonun fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

14-Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerinin kullanılması,

15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16-Federasyonca gerekli görülmesi halinde yurt içi ve yurt dışında  temsilciliklerin açılması.

Madde 11: Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

            Yönetim kurulu (7) yedi asıl ve (7) yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim kurulunun görev dağılımı:

1 ( Bir ) Genel Başkan
2 ( İki ) Genel Başkan Yardımcısı
1 ( Bir ) Genel Sekreter
1 (Bir ) Genel Sayman
2 ( İki ) Yönetim Kurulu Üyesi
 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1– Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2– Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3– Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4– Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

            5- Federasyonun idari ve mali işlemleri için yönetim kurulu asil üyeleri dışında birine yada birilerine yetki vermek gerekirse süresi bir yılı aşmamak üzere yetki belgesi düzenlemek,

            6-Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışı temsilcilik açılmasını sağlamak ve bunları denetlemek,

            7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            8-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 12- Başkanın Görev ve Yetkileri

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Madde 13- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

 

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Federasyonun Gelirleri*

Madde 14- Madde Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye derneklerden aidat olarak: giriş aidatı 1000 TL bir defaya mahsus alınır. Aylık olarak 100 TL olarak belirlenen aidat, toplamda yıllık olarak hesaplanır ve yılda bir kez 1200 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7 -Devlet bütçesinde yapılan yardımlar, bu yardımların 2/3 federasyona bırakılır 1/3 ise dernekler arasında pay edilir.

8-Diğer gelirler.

 

 

Madde 15-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Madde 16- Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun  denetimi gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

  

Madde 17- Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 18- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 19- Federasyonun Feshi ve Tasfiye

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

Bu Federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Madde 20- Defter ve Kayıtlar

Federasyon işletme hesabında göre defterler tutulur ve bu defterler:

            Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt, Karar, İşletme Hesabı,   Demirbaş Eşya, Alındı Belgesi Kayıt ve Evrak Kayıt defterleri tutar.

 

Madde 21-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve Federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

Geçici Yönetim Kurulu  Başkanı                : Tevfik Yazan

Geçici Yönetim Kurulu Başk. Yrd.            : Sedat Demir

Geçici Yönetim Kurulu Başk. Yrd.            : Halis Bayrak

Geçici Yönetim Kurulu  Genel Sekreteri   : Ahmet Girgin

Geçici Yönetim Kurulu Saymanı               : Sadi Ergin

Geçici Yönetim Kurulu  Üyesi                    : Ümit Veli Kaban

Geçici Yönetim Kurulu  Üyesi                    : Bülent Cinel

 

 

*  İş bu federasyon tüzüğü 21 madde ( 1 ) geçici maddeden ibarettir.

 

 

 

Tevfik Yazan                                      Ahmet Girgin                                      Halis Bayrak

 

 

 

Fırat Uzer                                           Ümit Veli Kaban                                Ferhat Kul

 

 

Bülent Cinel                                        Aysun Yalvaç                                    Sedat Demir

 

 

Çiğdem Atalmış                                 Mehmet Kanpolat                              Adnan Semerci

 

 

Sadi Ergin                                          Arzu Keskin Göksel

 

Call Center